Poplatkové právo

Právnická fakulta UP

Poplatkové právo

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Poplatkové právo vyučovaného v zimním semestru akademického roku 2018/2019.

Program přednášek zimního semestru

DATUM TÉMA PŘEDNÁŠKY
5.10.2018 Úvod do předmětu Poplatkové právo. Poplatkové právo – jeho charakteristika a vztah k jiným právním odvětvím. Poplatek – pojem a charakteristika. Systém plateb poplatkového charakteru v České republice. Ústavněprávní základy poplatkového práva. Podmínky ukládání poplatků a jiných povinných plateb poplatkového charakteru.
19.10.2018 Náležitosti poplatkově-právního vztahu. Správa poplatků.
2.11.2018 Místní poplatky I.
16.11.2018 Místní poplatky II. Správní poplatky. Soudní poplatky.
30.11. 2018 Poplatky a ostatní platby poplatkového charakteru na úseku ochrany životního prostředí, dopravy a průmyslu.
14.12.2018 Význam judikatury Ústavního soudu k problematice ukládání poplatků. Soudní přezkum ukládání poplatků a správy poplatků ve správním soudnictví. Shrnutí problematiky.

Program seminářů zimního semestru

DATUM TÉMA SEMINÁŘE
5.10.2018 Ukládání poplatků – analýza judikatury. (Nastudujte si přiložené judikáty k diskusi o nich.)
19.10.2018 Ukládání poplatků – platební výměr na poplatek a odvolání proti němu.
2.11.2018 Ukládání poplatků – rozhodnutí o odvolání a správní žaloba proti němu.
16.11.2018 Praktické příklady na místní poplatky.
30.11.2018 Analýza judikatury na místní poplatky. (Balíček dokumentů ke stažení.)
14.12.2018 Zopakování problematiky. Zápočet nebo předtermín zkoušky.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu:

 • Účast na přednáškách není povinná.
 •  Aktivní účast na seminářích znamená domácí přípravu před semináři, aktivitu na seminářích a případně také odevzdání zpracovaných úkolů po semináři.
 • Způsob zakončení předmětu:
  • Zápočet: aktivní účast na 5 ze 6 seminářů (do semináře 14. 12. 2018 včetně), nebonapsání zápočtového testu dne 14. 12. 2018.
  • Zkouška: ústní, nebo písemná ve formě testu s celkem 20ti otázkami (část testové otázky, část příklady).

Povinná literatura:

 • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 356. ISBN 978-80-7552-935-0.
 • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN: 978-80-7380-736-8.

Doporučená literatura:

 • BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 332 s. ISBN: 978-80-7478-045-5.
 • PELC, Vladimír. Místní poplatky. Úplné znění zákona o místních poplatcích s vysvětlivkami. 2. vydání. Praha: LINDE právnické a ekonomické nakladatelství, 2005, 312 s. ISBN: 978-80-7201-506-1.
 • KADEČKA, Stanislav. Zákon o místních poplatcích a předpisy související. Praha: C. H. Beck, 2004, 399 s. ISBN: 978-80-7179-918-4.

Legislativa:

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchdalší zákony dle pokynů vyučujícího