Poplatkové právo

Právnická fakulta UP

Poplatkové právo

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Poplatkové právo vyučovaného v zimním semestru akademického roku 2018/2019.

Program přednášek zimního semestru

DATUM TÉMA PŘEDNÁŠKY
5.10.2018 Úvod do předmětu Poplatkové právo. Poplatkové právo – jeho charakteristika a vztah k jiným právním odvětvím. Poplatek – pojem a charakteristika. Systém plateb poplatkového charakteru v České republice. Ústavněprávní základy poplatkového práva. Podmínky ukládání poplatků a jiných povinných plateb poplatkového charakteru.
19.10.2018 Náležitosti poplatkově-právního vztahu. Správa poplatků.
2.11.2018 Místní poplatky I.
16.11.2018 Místní poplatky II. Správní poplatky. Soudní poplatky.
30.11. 2018 Poplatky a ostatní platby poplatkového charakteru na úseku ochrany životního prostředí, dopravy a průmyslu.
14.12.2018 Význam judikatury Ústavního soudu k problematice ukládání poplatků. Soudní přezkum ukládání poplatků a správy poplatků ve správním soudnictví. Shrnutí problematiky.

Program seminářů zimního semestru

DATUM TÉMA SEMINÁŘE
5.10.2018 Ukládání poplatků – analýza judikatury. (Nastudujte si přiložené judikáty k diskusi o nich.)
19.10.2018 Ukládání poplatků – platební výměr na poplatek a odvolání proti němu.
2.11.2018 Ukládání poplatků – rozhodnutí o odvolání a správní žaloba proti němu.
16.11.2018 Analýza judikatury na místní poplatky.
30.11.2018 Praktické příklady na místní poplatky.
14.12.2018 Zopakování problematiky. Zápočet nebo předtermín zkoušky.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu:

 • Účast na přednáškách není povinná.
 •  Aktivní účast na seminářích znamená domácí přípravu před semináři, aktivitu na seminářích a případně také odevzdání zpracovaných úkolů po semináři.
 • Způsob zakončení předmětu:
  • Zápočet: aktivní účast na 5 ze 6 seminářů (do semináře 14. 12. 2018 včetně), nebonapsání zápočtového testu dne 14. 12. 2018.
  • Zkouška: ústní, nebo písemná ve formě testu s celkem 20ti otázkami (část testové otázky, část příklady).

Povinná literatura:

 • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 356. ISBN 978-80-7552-935-0.
 • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum finančního práva. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. 192 s. ISBN: 978-80-7380-736-8.

Doporučená literatura:

 • BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 332 s. ISBN: 978-80-7478-045-5.
 • PELC, Vladimír. Místní poplatky. Úplné znění zákona o místních poplatcích s vysvětlivkami. 2. vydání. Praha: LINDE právnické a ekonomické nakladatelství, 2005, 312 s. ISBN: 978-80-7201-506-1.
 • KADEČKA, Stanislav. Zákon o místních poplatcích a předpisy související. Praha: C. H. Beck, 2004, 399 s. ISBN: 978-80-7179-918-4.

Legislativa:

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcíchdalší zákony dle pokynů vyučujícího